Número/Ordre

22/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

06/13/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
GERÈNCIA
1.- Proposta donant compte de l’adhesió al Manifest del Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per l’educació a Catalunya.
2.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm 188/2014-V, interposat pel senyor Ramon Feixó Fernández-Vega, en representació de CESIONARIA VALLÈS OCCIDENTAL, S.A.
3.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm 190/2014-1, interposat pel senyor Ramon Feixó Fernández-Vega, en representació de CESIONARIA VALLÈS OCCIDENTAL, S.A.
4.- Proposta d'aprovació de les bases i convocatòria per constituir una borsa de subalterns/es per a substitucions i d'altres cobertures temporals.
5.- Proposta d'aprovació de les bases i convocatòria per a la cobertura interna, del lloc de tècnic/a de seguretat i serveis, mitjançant concurs intern específic.
6.- Proposta d'aprovació jubilació parcial d’un treballador laboral i posterior contractació en modalitat de contracte de relleu.
7.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor del SR. MODESTO MARTÍNEZ MAESTRO, empresari autònom, en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
8.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'empresa DIAGONAL INTERNATIONAL MOVING, en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
9.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu num. 186/2014 A, promogut per DESARROLLO DE OPERACIONES MINERAS, S.A., contra la desestimació expressa del recurs de reposició interposat en data 5 de setembre de 2013.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
10.- Proposta d’aprovació de la cessió d’ús de la plaça número 9, de l’aparcament Can Vidalet, a favor del Sr. Alberto Moreno Fuentes.
11.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu a l’execució de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Molí entre els carrers Cedres i Maladeta, d’aquesta població. (exp. G451-2014-001).
12.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu a l’execució de les obres d’adequació de l’espai coworking en la planta baixa de l’edifici Moli, d’aquesta població. (exp. G451-2014-002).
13.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al servei de suport a les unitats operatives per al muntatge d’actes i trasllats de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (exp. G454-2014-005).
14.- Proposta de requeriment de dipòsit de fiança definitiva relativa al contracte de subministrament de la senyalització vertical i altres materials d’abalisament de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (exp. G455-2014-001).
15.- Proposta de requeriment de dipòsit de fiança definitiva relativa al contracte de servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (exp. G454-2014-004).
16.- Proposta de prendre en consideració i exposar al públic la reparcel·lació voluntària del sector Sant Llorenç, formalitzada entre aquest ajuntament i Promociones Ruve, S.A.
17.- Proposta d’aprovació del contracte menor del servei d’assistència tècnica per la coordinació de la seguretat i salut de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Moli entre els carrers Cedres i Maladeta, d’aquesta població. (exp. G454-2014-013).


SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
18.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
19.- . Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius a la realització de l'espectacle "Mercat Esplugas City", dins el Programa d'actes de la Festa Major 2014 i 2015, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
20.- Proposta d'adjudicació del contracte menor ralatiu al servei consitent en el desplegament en xarxa del Pla Local d'Inclusió Social d'Esplugues.
21.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, per a la integració de menors en concepte d'activitats de lleure per a l'estiu 2014.
22.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del Programa de suport als ajuntaments per a l'impuls de serveis de mediació ciutadana, any 2014.
23.- Proposta d'aprovació de dos convenis de col·laboració entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A. i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per tal de facilitar l'accés lliure i gratuït dels socis del "Club Súper 3" al Museu Can Tinturé i al Museu de Ceràmica "La Rajoleta", any 2014.
24.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Tramvia Metropolità, i els Ajuntaments de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Sant Just Desvern, per tal de fomentar i promocionar el turisme al Baix Llobregat a través de la campanya "Fes turisme amb el TRAM".
25.- Proposta d'aprovació de l'aportació econòmica municipal a favor del FONS CATALÀ DE COOPERACIO AL DESENVOLUPAMENT corresponent a la quota de socis i al Projecte "Ciutats Constructores de Pau" per a l'any 2014.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

22130614.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: