Número/Ordre

37/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

10/25/2013

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 36/13 corresponent a la sessió ordinària de 18 d’octubre.
GERÈNCIA
2.- Proposta d'aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat d'octubre de 2013, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d'aquest Ajuntament.
3.- Proposta d'adhesió al "Projecte Finestra Única Empresarial" del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.
4.- Donar compte diverses sentències del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
5.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per LA CANTONADA DEL PA, SCP., relativa a l’activitat de comerç al detall de pa i brioixeria amb sala annexa de degustació al local del carrer Lluís Millet, núm. 22-26. (Exp. Act. 142/08).
6.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per JUAN PÉREZ MARTÍNEZ, relativa a l’activitat d’agència de transports al propi domicili de l’av. Ciutat de l’Hospitalet, núm. 15 1r 2a (Exp. T214-2013-55).
7.- Proposta ordenant a FRANCISCO DÍAZ CASTRO, el cessament immediat de l’activitat de carnisseria, xarcuteria amb degustació, fruita i venda de pa que desenvolupa al local del carrer Vallerona, núm. 7. (Exp. T214-2013-48).
8.- Proposta d’estimació del recurs de reposició interposat per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., contra la resolució de l’Alcaldia de 25/06/2013. (Exp. T120-2009-105).
9.- Proposta d’aprovació de la proposta presenta per CRISTINA MORA PORCEL, que contempla l’anul·lació del pati anglès per coberta invertida a l’obra en fase execució al carrer P. Berruguete, núm. 16. (Exp. T032-2012-1).
10.- Proposta de desestimació del recurs de reposició interposat per ALBERT GONZÁLEZ MIRÓ, contra la resolució de la Junta de Govern Local de data 4-11-2011 ordenant ajustar-se a la llicència atorgada i desmuntar la construcció existent al costat de la finca veïna, carrer Tramuntana, núm. 15. (Exp. OB 334/07).
11.- Proposta d’aprovació de la donació de la cessió d’ús de les places números 165, 166, 172 i 173 de l’aparcament soterrani -2, de vehicles d’Àngel Guimerà, a favor de la Sra. Vanesa Sáez Mullor.
12.- Proposta d’aprovació de la cessió d’ús de la plaça número 59 de l’aparcament soterrani -1, de vehicles d’Àngel Guimerà, a favor de la Sra. Montserrat Orellana Jiménez.
13.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al subministrament, mitjançant compravenda, de quatre vehicles destinats al servei de la brigada municipal (lot 1 i lot 3) a l’empresa RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA, S.A.
14.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al servei, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de recollida de residus de la construcció mitjançant contenidors oberts. (Exp. G-454-2013-030).
15.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al servei, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de manteniment de les escales mecàniques de la plaça de la bòbila. (Exp. G454-2013-031).
16.- Proposta d’aprovació de la memòria valorada de les obres de climatització i ventilació de la sala 1 de l’AAVV de la Plana i la seva execució per contracte menor. (Exp. G451-2013-018).
17.- Proposta d’aprovació inicial del Pla especial per a l’assignació d’us d’àrea de servei a la finca situada als carrers Àngel Guimerà, Josep Argemí i Gaspar Fàbregas, d’aquesta població, promogut per S&S ENERGY GESTIÓN, S.L.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
18.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
19.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en el lloguer de tres carrosses per a l'organització de la Cavalcada de Reis 2014.
20.- Proposta d'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat al Fons Social de Vivendes promogut pel Govern central.
21.- Proposta d'aprovació de l'actuació "Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI), en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT)", concedit per la Diputació de Barcelona, en el marc del Protocol General del Pla Xarxa de Governs Locals 2012 - 2015.
22.- Proposta d'aprovació de l'aportació econòmica a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA PROA, en concepte de beques de menjador per a l'exercici 2013.
23.- Proposta relativa a la desestimació de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'Atenció social, curs 2013/2014, per a ajuts de menjador per a nens i nenes que assisteixen a Escoles Bressol municipals.
24.- Proposta relativa a la resolució d'ajut econòmic dins l'àmbit de Cultura, curs 2013/2014, en concepte de beca per assistència a Taller de Ceràmica.
25.- Proposta relativa a la resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit de Cultura, curs 2013/2014, en concepte de beca per assistència a Escola de Música.
26.- Proposta relativa a la rectificació de la resolució de sol·licituds de tarifació social del curs 2013/2014, per l'assistència a menors a les llars d'infants municipals, acordada per Junta de Govern Local de data 18 d'octubre de 2013.
27.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i ESPLUGA VIVA, pel desenvolupament del "Projecte d'activitats i serveis infantils i juvenils" i del "Programa d'activitats Casal d'estiu infantil" pel període 2013 - 2016.
28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat MOTO CLUB ESPLUGUES, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació Anual, any 2012.
29.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat TALLER FLAMENCO, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Ball Flamenco", any 2012.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

37251013.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: