Número/Ordre

42/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

11/29/2013

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reuniones

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 41/13 corresponent a la sessió ordinària de data 22 de novembre.
GERÈNCIA
2.- Proposta d'aprovació d'una sol·licitud de subvenció al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria del Programa de Treball i formació, adreçat a persones aturades perceptores de la Renda Mínima d'Inserció.
3.- Proposta de modificació del contracte relatiu al servei de màquines expenedores de begudes i aliments als equipaments municipals de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
4.- Proposta d'aprovació de les Bases i la convocatòria per a la provisió del lloc de Coordinador/a d'Obres i Serveis, per concurs intern específic.
5.- Proposta de modificació de les Bases i nova convocatòria per a la provisió del lloc de Coordinador/a de Serveis a les Persones, per concurs intern específic.
6.- Proposta d'adhesió al servei de registre unificat MUX del Consorci Administració Oberta de Catalunya, en el marc del projecte del nou sistema d'intervenció sobre les activitats econòmiques al terme municipal d'Esplugues.
7.- Proposta d’aprovació d’un conveni subscrit per la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la realització de pràctiques d’un alumne.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
8.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per PALOMA NATALY RIESTRA CONTARDO, relativa a l’activitat de basar al local del carrer Dr. Manuel Riera, núm. 32, esc. 1 local 3. (Exp. T214-2013-65).
9.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per YOLANDA ROJO CAPARRÓS, relativa a l’activitat de comerç al detall de roba al local del carrer Maladeta, núm. 3. (Exp. T214-2013-64).
10.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per RODRIBA ESPLUGUES, S.L., relativa a l’activitat de prestació de serveis de psicologia, pedagogia, logopèdia i serveis afins al local del carrer Sant Francesc Xavier, núm. 27-29. (Exp. T214-2013-57).
11.- Proposta de resolució del recurs de reposició interposat per la senyora LOURDES MAS CASANOVAS, sobre la devolució dels avals dipositats. (Exp. OB 399/08).
12.- Proposta de requeriment a l’empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U., per a què dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del servei de manteniment de les escales mecàniques de la plaça de la Bòbila.
13.- Proposta de requeriment per a la constitució de la fiança definitiva relativa al contracte del servei de recollida de residus de la construcció mitjançant contenidors oberts.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
14.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
15.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu a la provisió d'un servei socioeducatiu i de detecció de situacions de risc en el municipi d'Esplugues de Llobregat.
16.- Proposta d'acceptació de la subvenció atorgada pel Patronat Comarcal de Serveis a la Persona del Baix Llobregat en matèria de desenvolupament i finançament del transport adaptat, corresponent a l'any 2013.
17.- Proposta d'aprovació d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'Atenció Social, curs 2013/2014, en concepte de beques de menjador escolar.
18.- Proposta d'aprovació de la modificació d'un ajut atorgat dins l'àmbit d'Atenció Social, curs 2013/2014, en concepte de beques de menjador escolar, per variació de centre escolar.
19.- Proposta de revocació d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'Atenció Social, curs 2012/2013, en concepte de beques de menjador escolar
20.- Proposta de modificació i nova resolució d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'Atenció Social, curs 2013/2014, en concepte de beques de menjador d'escoles bressol.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

42291113.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: