Nom del projecte:

COBRIMENT AMB UNA MARQUESINA DE LA PART CENTRAL DE LA GRADERIA DEL CAMP DE FUTBOL "EL MOLÍ"

Descripció del projecte:

COBERTA DE GRADERIA DEL CAMP DE FÚTBOL “ EL MOLÍ”

El camp municipal de futbol del “El Molí “, situat al carrer del Molí, en el barri de Can Vidalet, és la seu habitual del club C.F. Can Vidalet, a través del qual presta un servei com a equipament públic.

La graderia del camp ocupa una superfície de mides totals 85 x 11 metres, de les quals la nova coberta protegeix un terç en la seva part central. La visera està sustentada per una estructura metàl·lica de la qual està suspesa, i està formada amb panells tipus sandwich. Les obres de construcció inclouen la canalització i evacuació de l’aigua de pluja.

La implantació de la marquesina millora el confort del públic que utilitza l’equipament, tant en l’assistència a actes de competició com en altres de caràcter lúdic i formatiu, i tant per les seves mides com per la seva configuració morfològica s’integra en la imatge de l’entorn del propi camp esportiu, com de l’àmbit urbà del Parc de Blas Infante.
Esta cubierta se inauguró el dia 14 de junio de 2010.

Situació:
situació

Abans:
abans3  abans1  abans2

Ara:
Ara 2 Ara 1

Després:
Desprès3 Desprès1 Desprès2 Desprès4