Nom del projecte:

OBRES ORDINÀRIES DE REFORMA I MILLORA DE L' ACCESIBILITAT DEL SECTOR DE "CAN CLOTA " ( 7ª Fase )
CARRER JOSEP ANSELM CLAVÉ ( ENTRE PAS DEL SUCRE I PLAÇA SANT LLUIS GONZAGA)

Descripció del projecte:

OBRES ORDINÀRIES DE REFORMA I MILLORA DE L' ACCESIBILITAT DEL SECTOR DE "CAN CLOTA " ( 7ª Fase )
CARRER JOSEP ANSELM CLAVÉ ( ENTRE PAS DEL SUCRE I PLAÇA SANT LLUIS GONZAGA)


L’àmbit de l’obra del carrer Josep Anselm Clavé, s’inscriu dins de la programació de les obres executades a la totalitat del barri de Can Clota, resolent prioritàriament la xarxa de clavegueram, així com tots els elements d’urbanització.
L’obra del carrer Josep Anselm Clavé s’ha executat al llarg de tot el seu traçat, des de la plaça Sant Lluís Gonzaga al Pas del Sucre. Es tracta d’una obra completa de manera que s’assegurat individualment i en conjunt, la viabilitat tècnica i econòmica.

L’objecte de la present obra ha estat:
  • − L’execució d’una nova xarxa de clavegueram per tal de millorar la funcionalitat de l’existent, resolent les deficiències detectades i afavorint les condicions per al seu futur manteniment.
  • Modificació de la configuració del carrer per millorar les condicions del trànsit tant rodat com de vianants, incorporant al traçat un carril per a circulació de bicicletes que formarà part de la futura ronda verda de Barcelona. Aquesta modificació contempla la renovació del paviment, així com de l’enllumenat públic i l’arbrat, dotant a la via de nous elements urbans actualment inexistents.

Descripció dels treballs executats:

Prèvia retirada dels elements existents i demolició de tots els paviments, tant de la vorera com dels vials, s’ha procedit a verificar el replantejament dels principals elements de vialitat.

El clavegueram, per la seva situació i exigències donades per les escomeses particulars existents, circula a una profunditat mitja que en fase de projecte s’ha calculat en 4 metres.

Un cop s’han executat tots els elements del sistema de clavegueram, xarxa general, embornals i pous s’ha procedit al moviment de terres i formació de la caixa de paviment. En aquesta fase de treball s’han efectuat al seu torn tots els serveis que es desenvolupen de forma enterrada, preveient les instal·lacions d’enllumenat públic, de reg i de canalitzacions de previsió.

Seguidament s’han col·locat les voreres, rigoles, escocells, així com els passos de vianants i guals de vehicles, deixant les diferents superfícies aptes per a la col·locació final dels paviments. Tots els elements són els homologats per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, i en tot cas s’ha respectat el que disposa la legislació vigent en matèria d’accessibilitat.

S’han efectuat els treballs de senyalització vertical i horitzontal.

Les obres han finalitzat amb el subministrament i plantació de les espècies relacionades en el projecte, amb el subministrament i col·locació de l’enllumenat públic així com amb el mobiliari urbà i la senyalització oportuna.

Situació:
situació

Abans:
Abans 1 Abans 2 Abans 3

Ara:
Ara 1 Ara 2

Després:
Desprès 1 Desprès 2 Desprès 3 Desprès 4 Desprès 5