Nom del projecte:

REFORMA I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DELS CARRERS PUBILLA CASAS,PERE GALVANY I HORTÈNSIA, AL BARRI DE CAN VIDALET

Descripció del projecte:

REFORMA I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DELS CARRERS PUBILLA CASAS,PERE GALVANY I HORTÈNSIA, AL BARRI DE CAN VIDALET

Els treballs s’han desenvolupat en el barri de Can Vidalet, essent l’àmbit concret els carrers Pubilla Casas, Pere Galvany, Hortènsia i Menta (entre els carrers Pubilla Casas i Verge de la Mercè). També s’ha actuat a la part del carrer Molí (entre Pubilla Casas i Pablo Ruiz Picasso) per refer la xarxa de clavegueram.

Amb caràcter general són objecte d’aquest projecte les següents actuacions:

  • - Execució d’una nova xarxa de clavegueram per tal de substituir l'existent, resolent les múltiples deficiències detectades i afavorint les condicions per al seu futur manteniment.
  • - Modificació de la configuració del carrer per millorar les condicions del trànsit tant de vianants com rodat. Aquesta modificació contempla la renovació del paviment, així com de l’enllumenat públic i l’arbrat, dotant a la via de nous elements urbans actualment inexistents.

Descripció dels treballs a executar:

Prèvia retirada dels elements existents i demolició de tots els paviments, tant de la vorera com dels vials, s’ha procedit a verificar el replantejament dels principals elements de vialitat.

El clavegueram, per la seva situació i exigències donades per les escomeses particulars existents, circula a una profunditat que va des dels 1,96 m fins als 5,00 m. S’ha realitzat una rasa lo suficientment ample per executar aquest clavegueram, havent anul·lat l’antic.

Al carrer Hortènsia, entre Pere Galvany i Maladeta, els treballs han consistit en reparar el col·lector existent, mitjançant un enfundat in situ.

Un cop executats tots els elements del sistema de clavegueram, xarxa general, embornals i pous. S’ha procedit al moviment de terres i formació de la caixa de paviment.

En aquesta fase de treball s’han efectuat tots els serveis desenvolupats de forma soterrada, preveient les instal·lacions d'enllumenat públic, de reg i de canalitzacions de previsió.

Seguidament s’han col·locat les voreres, rigoles, escocells, així com els passos de vianants i guals de vehicles, deixant les diferents superfícies aptes pels paviments. Tots els elements estan homologats per l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, respectant el que disposa la legislació vigent en matèria d’accessibilitat.

Finalment s’han efectuat els treballs de senyalització vertical i horitzontal, d’acord amb les prescripcions dels Serveis Tècnics Municipals i sota la supervisió directa del Servei de Policia Local.

Les obres han finalitzat al maig del 2011, amb el subministrament i plantació de les espècies relacionades en el projecte, la posada en servei de l’enllumenat públic així com del mobiliari urbà.


Situació:
situació ; situació1

Abans:
abans  abans1  abans2  abans3

Ara:
Ara 3 Ara 1 Ara 2

Després:
Desprès Desprès1 Desprès2 Desprès3 Desprès4