Nom del projecte:

REMODELACIÓ DEL CARRER DOCTOR MANUEL RIERA - BARRI DE LA PLANA

Descripció del projecte:

El projecte es situa al Barri de la Plana i l’àmbit d’actuació comprèn el carrer Doctor Manuel Riera, les trobades d’aquest amb els carrers perpendiculars (Francesc Llunell, Josep Miquel Quintana i de Mestre Joan Corrales, de Rovellat, del Marqués d’España i Sant Albert Magne) així com les trobades amb l’avinguda de Cornellà i carrer Verge de Guadalupe. En aquest últim cas, incloent la plaça triangular que es forma en peatonalitzar la prolongació del carrer Sant Albert Magne.

Aquet projecte proposa les següents actuacions:

· Ordenar la circulació i reorganitzar l’aparcament de vehicles, afavorint la utilització per a vianants de l’espai urbà.
· Renovar, completar i millorar els serveis del subsòl. Soterrar línies aèries.
· Adaptació, renovació i reparació de la xarxa de clavegueram existent.
· Renovació de les línies elèctriques i l’enllumenat públic.
· El nou paviment es d’ús habitual a l’espai urbà a fi que la intervenció resulti integrada en el conjunt del barri.
· Protecció d’arbres i palmeres existents. Es reposaran els arbres en mal estat per uns de nou de l’espècie Pyrus Calleryana “Chanticleer”.
· Replanteig, reordenació i nova implantació d’elements urbans de l’espai remodelat per tal de qualificar l’espai: Bancs, papereres, baranes..
Les obres es van acabar el passat mes d’abril del 2010 i actualment resta en total funcionament.


Situació:
Situació

Abans:
Abans2 Abans1

Ara:
Ara 2 Ara 1

Després:
Desprès4 Desprès1 Desprès2 Desprès3