Nom del projecte:

TEATRE-AUDITORI I APARCAMENT ANNEX

Descripció del projecte:

TEATRE-AUDITORI I APARCAMENT ANNEX

El projecte resol en un sol edifici, d’una banda la funcionalitat d’un Teatre-Auditori i de l’altra la possibilitat de tenir un espai polifuncional en el que es puguin desenvolupar tot un seguit d’actes públics. Ambdós àmbits, han de poder utilitzar-se de forma autònoma i simultàniament.

Per tal de fer això possible, el projecte planteja una segregació funcional bassada en la pròpia secció de l’edifici. Així la planta superior a nivell de la plaça, disposa d’un gran espai de perímetre envidrat i cobert, que configura una plaça pública coberta. Aquesta característica del projecte es manifesta clarament en la seva volumetria, que consisteix en un volum prismàtic, on totes les seves façanes són de vidre i on la continuïtat entre interior i exterior ha de ser el mes diàfana possible.
Aquest espai, actuarà com a lloc de trobada i d’actes diversos, essent el vestíbul del Teatre – Auditori. Sobre les dependències i serveis d’aquesta planta, s’ubica la zona administrativa i direcció de l’equipament. A la coberta aniran situades les unitats exteriors de les instal·lacions.

En el nivell interior s’hi ubica el foyer general del Teatre – Auditori amb una sala gran amb capacitat per a 500 persones (amb connexió directa a l’exterior a través d’un porxo obert des del talús topogràfic del parc) i una sala d’us polivalent amb capacitat per a 200 persones. Des d’aquest foyer, es pot anar a la gran sala Atri del nivell superior, també a través de dues escales públiques situades en els extrems del foyer es pot arribar als vestíbuls laterals de la sala gran, que permeten accedir al passadís transversal de la sala, situat aproximadament a un terç del pati de butaques en el punt on canvia de pendent la càvea interior. El bar estarà situat connectat amb el foyer comú. També i en disposició simètrica es col·locaran dos accessos per als serveis públics i guarda-robes. La resta de la planta quedarà ocupada per locals tècnics, de logística, camerinos i serveis.

Des del nivell del foyer, es planteja l’accés principal al pati de butaques, que mantindrà dos nivells diferenciats. Entre les dues pendents s’hi disposa d’un pas ampli que connectarà amb els accessos laterals esmentats, que es produeixen a una cota inferior. Per sota del nivell del pati de butaques, s’ha previst un fossat per a musics.

L’edifici també consta de tres plantes d’aparcament, coincidents amb les de l’aparcament existent a la Plaça Catalunya, amb el que compartirà el seus accessos.

L’execució de les obres es troba actualment en reprogramació.

Situació:
situació ; situació -  ; situació ---- ; situació -----  ; situació --

Abans:
Abans 2 Abans 1

Ara:
Ara 2 Ara 1 Ara 3

Després:
Desprès 5 Desprès 1 Desprès 2  Desprès 3 Desprès 4 Desprès6