Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Plans d'ocupació i contractació subvencionada<>


Denominació:

TÈCNIC/A ORIENTACIÓ Servei Local d'Ocupació


Escala:Subescala:

Tècnic de Grau Mitjà


Títol:

Grau universitari, llicenciatura, diplomatura, dins de la branca de les ciències socials


Núm. de places:

1


Sistema de provisió:

Concurs específic i valoració mèrits


Observacions:


Anunci:

Acció subvencionada per la Diputació de Barcelona en el marc de les Estructures Bàsiques dels Serveis Locals d'Ocupació Municipal, del Catàleg de serveis per l'any 2019

Requisits imprescindibles: està en possessió de la titulació requerida i acreditació nivell de català C1

1 Tècnic/a d'Orientació laboral pel Servei Local d'Ocupació del municipi, amb les següents funcions:
- Orientació laboral i professional a les persones usuàries del Servei Local d'Ocupació
- Elaboració d'itineraris individuals d'inserció
- Orientació per competències
- Suport en la detecció de l'objectiu laboral i l'elaboració de pla de treball del projecte professional individual
- Intermediació laboral
- Gestió de la plataforma XALOC
- Programació i execució d'accions formatives dins de les accions del Servei Local d'Ocupació
- Coordinació i derivació amb d'altres programes i serveis municipals
- Atenció a empreses en les seves necessitats contractuals
- Dinamització de l'aula de recerca de feina
- Sessions individuals i grupals de recerca de feina

Forma i termini de presentació ofertes

Les persones interessades han de presentar instància al Registre Municipal o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini de presentació d'instàncies: del 2/09/2019 fins 11/09/2019 (inclòs)

Les sol·licitud aniran acompanyades de:
- Currículum vitae
- Fotocòpia DNI, NIE o document acreditatiu
- Fotocòpia titulació requerida
- Fotocòpia certificat acreditatiu nivell C1 de la llengua catalana
- Declaració responsable signada de certificació negativa registre central de delinqüència sexual


Situació:

convocatòria aprovada per Decret d'Alcaldia 219-583


Convocatòria aprovada per Decret d'Alcaldia número en data


Inici presentació instàncies:

09/02/2019


Final presentació instàncies:

09/11/2019


Decret 2019_2583 Criteris selecció tècnic-a orientació.PDFDecret 2019_2583 Criteris selecció tècnic-a orientació.PDFDeclaració Responsable Certificació Registre delincuència sexual.pdfDeclaració Responsable Certificació Registre delincuència sexual.pdfInstància General.pdfInstància General.pdf