Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Plans d'ocupació i contractació subvencionada<>


Denominació:

TÈCNICA D'OCUPACIÓ. Subvenció en el marc del programa Treball als Barris 2018


Escala:Subescala:Títol:

Diplomat/ada, Graduat/ada, llicenciatura en comunicació, Pedagogia, Psciologia, Psicopedagogia, equivalent o superio


Núm. de places:

1


Sistema de provisió:

Concurs específic mitjançant la derivació de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat


Observacions:


Anunci:

Actuació objecte de la contractació: contractació temporal 1 Tènic/a d'ocupació per a projectes ocupacionals que promoguin la millora de l'ocupabilitat de persones en situació d'atur, amb tasques d'acompanyament i suport a la procés d'inserció laboral, orientació laboral, accions formatives grupals, seguiment i gestió de les accions de capacitació

Resolució TSF/1867/2018, de 24 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programes de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris

Requisit imprescindible: persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, en possessió de titulació universitària.

Requisits específics (Veure oferta)

Oferta Tècnic-a ocupació.pdfOferta Tècnic-a ocupació.pdf

Procés de selecció

Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures i de gestió d’ofertes, el SOC derivarà les candidatures al Servei de Promoció Econòmica de l’ajuntament responsable del procés de selecció amb els següents fases i criteris:

1.Prova escrita: coneixement sobre els col·lectius amb dificultats d’ accés al mercat de treball i sobre les accions d’orientació i suport a la inserció laborals d’aquests col·lectiu. Puntuació fins a un màxim de 5 punts

2.Valoració de mèrits fins a un màxim de 5 punts

a)Per a la realització de cursos de perfeccionament i especialització relacionats amb les tasques del lloc de treball fins a 2 punts, a raó de:

-1 punt per a la totalitat de segons graus, llicenciatures, diplomatures o màsters oficials.
-0,6 punts per a la totalitat de postgraus iguals o superiors a 100 hores.
-0,4 punts per a la totalitat de cursos de 50 a 100 hores.

b)Experiència en el desenvolupament de dispositius d’inserció laboral, tasques d’orientació laboral i execució de formació de caràcter transversal. Fins a 3 punts, a raó de:

-Experiència en l’administració local: fins a 2 punts, d’acord amb el següent: 0,5 punts per cada sis mesos de treball acreditats.
-Experiència de dos anys o superior en el sector privat: fins a 1 punt, d’acord amb el següent: 0,5 punts per cada sis mesos de treball acreditats.

3.Entrevista L’entrevista verificarà aspectes competencials i motivacionals i puntuarà fins a un màxim de 10 punts.


Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics de cada lloc, han de dirigir-se a l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat. Termini de presentació de candidatures del 18/03/2019 fins el 21/03/2019 (inclòs)

La contractació efectiva queda supeditada a l'atorgament de la subvencióSituació:

Procés tancat


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data


Inici presentació instàncies:

03/18/2019


Final presentació instàncies:

03/21/2019


Bases específiques:Aprovació de la llista d'aspirants


Document:Procés tancat


Data